математически справочник / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 математически справочник
математически справочник
Цена: 15,50лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Дачева Милкоева

ПРЕДГОВОР
Мерки - преобразуващи множители
Матеметически символи. Гръцка азбука. Известни константи

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

1. Математическа логика. Булеви операции
2. Множества
3. Бройни (числови) системи. Алгоритми
4. Комбинаторика
5. Теория на графите
6. Кодиране

АЛГЕБРА

I. ВЪВЕДЕНИЕ В АРИТМЕТИКАТА И АЛГЕБРАТА
1. Числата от 0 до 20
2. Целите числа от 0 до 100
3. Целите числа от 0 до 1000
4. Естествени числа
5. Делимост на естествените числа. Обикновенни дроби. Десетични дроби
6. Числови множества. Множество на рационалните числа. Числови интервали. Абсолютна стойност (модул). Пропорции. Степенуване. Права и обратна пропорционалност
7. Рационални изрази - формули за съкратено умножение, разлагане на множители. Линейна функция на една независима променлива, линейни уравнения и неравенства. Текстови задачи. Функции, съдържащи модули на една независима променлива, модулни уравнения и неравенства
8. Системи от линейни уравнения и неравенства. Дробно-линейна функция на една независима променлива, дробно-линейни уравнения и неравенства. Дробно-линейни модулни уравнения и неравенства. Коренуване

II. ВИДОВЕ ФУНКЦИИ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА, УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
1. Квадратна функция на една независима променлива, квадратни уравнения и неравенства
2. Кубична функция на една независима променлива, кубични уравнения и неравества
3. Цяла рационална функция от четвърта степен на една независима променлива, уравнения и неравенства от четвърта степен
4. Цели рационални функции на една независима променлива- полиноми, цели рационални уравнения и неравенства
5. Дробно-рационална функция на една независима променлива, дробно-рационални уравнения и неравенства
6. Степенна функция с цял показател на една независима променлива, степенни уравнения и неравенства с цял показател
7. Ирационална функция на една независима променлива, ирационални уравнения и неравенства
8. Показателна функция на една независима променлива, показателни уравнения и неравенства
9. Логаритъм. Логаритмична функция на една независима променлива, логаритмични уравнения и неравенства
10. Тригонометрични функции, тъждества, уравнения и неравенства

III. ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ
1. Числови редици. Прогресии
2. Проста и сложна лихва
3. Някои числови неравенства

IV. ФУНКЦИЯ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА
1. Свойства на числовите функции
2. Някои неелементарни функции на една независима променлива
3. Някои елементарни функции на една независима променлива - дефиниционни и функционни множества
4. Граница на функция
5. Непрекъснатост на функция
6. Производна на функция
7. Изследване на функция

V. КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА. ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. СТАТИСТИКА

1. Комплексни числа
2. Теория на вероятностите
3. Статистика

ГЕОМЕТРИЯ

I. МЕРНИ ЕДИНИЦИ. ВЪВЕДЕНИЕ В ГЕОМЕТРИЯТА
Мерни единици
1. Основни равнинни фигури
2. Видове триъгълници. Мерки за време. Римски цифри
3. Перпендикулярни и успоредни прави. Правоъгълник и квадрат. Правоъгълен триъгълник
4. Видове ъгли. Триъгълник, окръжност - основни елементи
5. Обиколки и лица на равнинни фигури
6. Ръбести тела (многостени) и валчести тела
7. Аксиоми на планиметрията. Ъгъл. Признаци (критерии) за еднаквост на триъгълници. Ъглополовяща на ъгъл. Симетрала на отсечка. Елементи на триъгълник - основни зависимости. Видове триъгълници. Видове успоредници. .
8. Вектори - действия. Средни отсечки в триъгълник, четириъгълник и трапец. Окръжност. Вписани и описани многоъгълници в окръжност. Забелижителни точки в триъгълника. Геометрични места на точки в равнината. Еднаквост

II. ПЛАНИМЕТРИЯ
1. Пропорционални отсечки
2. Признаци (критерии) за подобие на триъгълници. Хомотетия
3. Метрични и тригонометрични зависимости в равнинни фигури
4. Алгебричен метод за решаване на задачи за построение

III. СТЕРЕОМЕТРИЯ
1. Аксиоми на стереометрията
2. Успоредност, перпендикулярност
3. Успоредно и ортогонално проектиране. Ъгли в пространството
4. Геометрично тяло
5. Ръбести тела (многостени)
6. Валчести тела
7. Лица на повърхнини и обеми на ръбести и валчести тела
8. Лице на повърхнина на сфера, обем на кълбо и частите му

IV. АНАЛИТИЧНА ГЕОМЕТРИЯ В РАВНИНАТА
1. Действия с вектори. Деление на отсечка в дадено отношение
2. Уравнения на права линия
3. Конични сечения

ЧЕТИРИЗНАЧНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ
редактори
д-р Костадин Беев
Кристина Беева
Христина Беева
Дачо Беев
isbn номер
9788101-09-7

страници
212 стр.

размери
14,5x20 см

предговор

     Целта на книгата “МАТЕМАТИЧЕСКИ СПРАВОЧНИК” е да представи на учениците, зрелостниците и кандидат-студентите пълна информация за математическите понятия, формули, графики, аксиоми, теореми, чертежи и таблици.
      Предназначението на справочника е да подпомогне учениците от 1 до 12 клас в училище и на конкурсни изпити за постигане на отличен успех. В първите глави ”Въведение в аритметиката и алгебрата” и ”Въведение в геометрията” основният курс по математика е подреден по класове - от 1 до 8 клас, а след това са разгледани всички, елементарни функции, уравнения, неравенства и геометрични фигури с основните им свойствата.
      Изказвам своята искрена признателност на рецензентите доц. д-р Й. Кучинов, г-н В. Величков, г-н П. Недевски и на издателя инж. Стоян Беев за ценните им компетентни съвети.
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
математически справочник / поръчка на сънрей