Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка
Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка
Цена: 18,50 лв,лв
автори
Боряна Дачева Милкоева

I. ПРИЛОЖЕНИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ
1. ГЕОМЕТРИЧЕН СМИСЪЛ НА ПОНЯТИЕТО ПРОИЗВОДНА
2. ДОПИРАТЕЛНИ. ДОПИРАТЕЛНИ КЪМ КРИВИ ОТ ВТОРА СТЕПЕН
3. ПРОИЗВОДНИ НА ФУНКЦИИ ОТ ПО-ВИСОК РЕД. ВТОРА ПРОИЗВОДНА НА ФУНКЦИЯ
4. МЕХАНИЧЕН СМИСЪЛ НА ПОНЯТИЕТО ПРОИЗВОДНА
5. ПРИЗНАЦИ ЗА РАСТЕНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ФУНКЦИЯ
6. ЛОКАЛНИ ЕКСТРЕМУМИ НА ФУНКЦИЯ
7. НАЙ-ГОЛЯМА И НАЙ-МАЛКА СТОЙНОСТ НА ФУНКЦИЯ
8. ИЗПЪКНАЛОСТ, ВДЛЪБНАТОСТ И ИНФЛЕКСНИ ТОЧКИ
9. АСИМПТОТИ
10. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЛИНОМНИ ФУНКЦИИ
11. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДРОБНО-ЛИНЕЙНА ФУНКЦИЯ
ПРЕГОВОР ВЪРХУ ПРОИЗВОДНИ НА ФУНКЦИИ
II. ГЕОМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ
1. ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ В ПЛАНИМЕТРИЯТА
2. ЕКСТРЕМАЛНИ ЗАДАЧИ В СТЕРЕОМЕТРИЯТА
3. КОМБИНАЦИЯ ОТ РОТАЦИОННИ ТЕЛА. РОТАЦИОННИ ТЕЛА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ВЪРТЕНЕТО НА МНОГОЪГЪЛНИК ОКОЛО ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ МУ И
ОКОЛО ПРАВА, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА НА СТРАНА
4. КОМБИНАЦИИ ОТ МНОГОСТЕНИ И СФЕРИ. СФЕРА, ОПИСАНА ОКОЛО МНОГОСТЕН
5. КОМБИНАЦИИ ОТ МНОГОСТЕНИ И СФЕРИ. СФЕРА, ВПИСАНА В МНОГОСТЕН И В РОТАЦИОННО ТЯЛО
ПРЕГОВОР ВЪРХУ СТЕРЕОМЕТРИЯ - РОТАЦИОННИ ТЕЛА
III. ЕМПИРИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ
1. ПРОБЛЕМ - ДАННИ - МОДЕЛ - ИЗВОДИ. ПРИМЕРИ ЗА РЕАЛНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ
2. КОДИРАНЕ И ТРАНСФОРМАЦИИ НА ДАННИ
3. ЕМПИРИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПИСАТЕЛНИ СТАТИСТИКИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ (АУТЛАЕРИ)
4. АНАЛИЗ НА ДИАГРАМИ НА КАТЕГОРНА И КОЛИЧЕСТВЕНА ПРОМЕНЛИВА
5. АНАЛИЗ НА ДИАГРАМА-ЗАВИСИМОСТ НА ДВЕ КАТЕГОРНИ ПРОМЕНЛИВИ
6. ДИАГРАМА НА РАЗСЕЙВАНЕ. КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ
IV. ЕЛЕМЕНТИ НА КОМБИНАТОРИКАТА
1. СЪЕДИНЕНИЯ С ПОВТОРЕНИЕ. ПЕРМУТАЦИИ И ВАРИАЦИИ С ПОВТОРЕНИЕ
2. СЪЕДИНЕНИЯ С ПОВТОРЕНИЕ. KОМБИНАЦИИ С ПОВТОРЕНИЕ
V. ВЕРОЯТНОСТИ

VI. СЛУЧАЙНИ ВЕЛИЧИНИ

VII. БИНОМНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

VIII. НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

IX. СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗВОДИ


X. ЛИНЕЕН МОДЕЛ НА КОРЕЛАЦИОННА ЗАВИСИМОСТ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
редактори
инж. Стоян Беев
isbn номер
978-954-8101-28-8

страници
стр.

размери
см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка” е да помогне на учениците при завършване на средното им образование и да ги обогати с нови знания по най-новите програми, одобрени от МОН, за обучение по математика и утвърдени по света, за да постиганат отлични резултати в училище, на зрелостни и на кандидат-студентски изпити.
      Изказвам своята искрена признателност за всеотдайната подкрепа и голяма професионална помощ на издателя - г-жа Христина Малчевска и на рецензентите г-жа Здравка Поплазарова, д-р Костадин Беев и г-н Дачо Беев, на художника на графичния дизайн инж. Борис Зл. Павлов и на редактора инж. Стоян Беев - за голямото им старание и ценни компетентни съвети и корекции с цел написване, усъвършенстване и разпространение на книгата.
     
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 12 клас - Профилирана подготовка / поръчка на сънрей