Курс по математика за 11 клас - Общообразователна подготовка / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

Курс по математика за 11 клас - Общообразователна подготовка
Курс по математика за 11 клас - Общообразователна подготовка
Цена: 18,50лв
автори
Боряна Милкоева
Христина Беева
Дачо Беев

СТЕПЕН И ЛОГАРИТЪМ
ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ, СЪДЪРЖАЩИ КВАДРАТНИ КОРЕНИ - ПРЕГОВОР
КОРЕН ТРЕТИ. СВОЙСТВА
КОРЕН N-ТИ. СВОЙСТВА
ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИРАЦИОНАЛНИ ИЗРАЗИ
ГРАФИКА HA КВАДРАТНА ФУНКЦИЯ - ПРЕГОВОР
ГРАФИКИ HA ФУНКЦИИТЕ
СТЕПЕН С РАЦИОНАНЕН СТЕПЕНЕН ПОКАЗАТЕЛ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИЗРАЗИ,СЪДЪРЖАЩИ СТЕПЕН С РАЦИОНАНЕН СТЕПЕНЕН ПОКАЗАТЕЛ

ПОКАЗАТЕЛНA ФУНКЦИЯ. ГРАФИКА
ЛОГАРИТЪМ. ОСНОВНИ СВОЙСТВА. СРАВНЯВЯНЕ НА ЛОГАРИТМИ. ГРАФИКА НА ЛОГАРИТМИЧНА ФУНКЦИЯ
ЛОГАРИТЪМ НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ, ЧАСТНО, СТЕПЕН И КОРЕН
РЕШАВАНЕ НА РАВНИННИ ФИГУРИ

СИНУСОВА ТЕОРЕМА. РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ПОМОЩТА НА СИНУСОВА ТЕОРЕМА - ПРЕГОВОР

КОСИНУСОВА ТЕОРЕМА. РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛЕН ТРИЪГЪЛНИК С ПОМОЩТА НА КОСИНУСОВА ТЕОРЕМА - ПРЕГОВОР

ФОРМУЛИ ЗА МЕДИАНИ И ФОРМУЛИ ЗА ЪГЛОПОЛОВЯЩИ НА ТРИЪГЪЛНИК - ПРЕГОВОР

ФОРМУЛИ ЗА ЛИЦЕ НА ТРИЪГЪЛНИК - ПРЕГОВОР

РЕШАВАНЕ НА УСПОРЕДНИК

РЕШАВАНЕ НА ТРАПЕЦ

РЕШАВАНЕ НА ЧЕТИРИЪГЪЛНИК

РЕШАВАНЕ НА ПРАВИЛЕН МНОГОЪГЪЛНИК
ТРИГОНОМЕТРИЯ

ОБОБЩЕН ЪГЪЛ. РАДИАН. ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОБОБЩЕН ЪГЪЛ

OСНОВНИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ТЪЖДЕСТВА НА ОБОБЩЕН ЪГЪЛ

ГРАФИКИ И СВОЙСТВА НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИТЕ ФУНКЦИИ

ФОРМУЛИ ЗА СИНУС, КОСИНУС, ТАНГЕНС И КОТАНГЕНС ОТ СБОР И РАЗЛИКА ОТ ДВA ЪГЪЛА

ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА УДВОЕНИ И ПОЛОВИНКИ ЪГЛИ

ФОРМУЛИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СБОР И РАЗЛИКА НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ОБРАТНО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ИЗРАЗИ
ВЕРОЯТНОСТИ

ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ - ПРЕГОВОР

УСЛОВНА ВЕРОЯТНОСТ. ТЕОРЕМА ЗА УМНОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. НЕЗАВИСИМОСТ

МОДЕЛИ НА МНОГОКРАТНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ С ДВА ВЪЗМОЖНИ ИЗХОДИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ СЪС СУМА 1

ГЕОМЕТРИЧНА ВЕРОЯТНОСТ ВЪРХУ ПРАВАТА И В РАВНИНАТА, КАТО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪЛЖИНИ НА ИНТЕРВАЛИ И КАТО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА
редактори
д-р Костадин Беев и Кристина Берева
isbn номер
978-954-8101-25-7

страници
248 стр.

размери
см

предговор

     Предназначението на учебното помагало “Курс по математика за 11 клас” е да помогне на учениците при завършване на средното им образование - да си припомнят преподавания материал и да ги обогати с нови знания по най-новите програми за обучение по математика, одобрени от МОН и утвърдени по света.
      Съдържанието на учебното помагало осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическите области на математиката – алгебра и геометрия. Уроците са систематизирани според естествената логическа последователност на математическите определения, формули и теореми, т.е. от елементарното към по-сложното. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност решени основни и задачи, давани на държавни зрелостни изпити, означени със звездички (*) от всички видове, и съответни по номера на тях - нерешени задачи с отговорите им за самостоятелна работа. Доказателствата и решенията имат обучаващо значение, и са онагледени с множество графики и чертежи, които да улеснят всеки ученик в самостоятелната му работа. Направените решения на всички видове задачи, давани на държавни зрелостни изпити са кратки и разбираеми с цел - да покажат на учениците, че са изградили здрава и силна система от знания за отлично представяне на матура, на кандидат-студентски изпити и на математически конкурси.
      Изказвам своята искрена признателност на всички рецензенти, учители и технически редактори за голямото им желание да помогнат с положителните си мнения, отзиви и рецензии, както и с ценните си компетентни препоръки, съвети и корекции с цел - усъвършенстване съдържанието на учебното помагало.
      Благодарение на квалифицираната помощ на издателя инж. Стоян Беев, книгата е обновена и ще достигне до учениците, които ще имат най-голяма полза от нея. Математиката ще стане за учащите се лесна, достъпна и приятна наука, и те ще решават успешно всички видове задачи с радост и удововолствие.
     
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011
Курс по математика за 11 клас - Общообразователна подготовка / поръчка на сънрей