Математика за 11-12 клас - Алгебра / поръчка на

 
 
издателска компания
Slideshow Image 1 Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image
 
 

» Категории

списания справочници учебни помагала Учебници одобрени от МОН

 Математика за 11-12 клас - Алгебра
Математика за 11-12 клас - Алгебра
Цена: 15,00лв
Купи по интернет от: mobilis.bg ciela.com
автори
Борянa Дачева Милкоева

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ВИДОВЕ ФУНКЦИИ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА, УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА И СИСТЕМИ ОТ УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА. КОМБИНАТОРИКА, ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ. КОМПЛЕКСНИ ЧИСЛА, ПОЛИНОМИ
1. Линейна, дробно-линейна и квадратна функция на една независима променлива-уравнения и неравенства. Биквадратни уравнения. Дробно-рационални неравенства с едно неизвестно.
2. Функции, съдържащи модули и ирационални функции - уравнения и неравенства.
3. Показателна функция на една независима променлива - уравнения и неравенства.
4.Логаритмична функция на една независима променлива - уравнения и неравенства.
5. Тригонометрични функции, тъждества, уравнения и неравенства.
6. Системи от две уравнения с две неизвестни.
7. Kомплексни числа.
8. Полиноми.
9. Комбинаторика.
10. Теория на вероятностите.

II. СТАТИСТИКА
1. Основни понятия в статистиката.
2. Средни числови характеристики.
3. Измерване на разсейването (вариацията) на статистическите единици около средно-аритметичната величина.
4. Числови характеристики на случайните величини.
5. Биномно разпределение.
6. Нормално (Гаусово) разпределение.
7. Статистическо оценяване – доверителен интервал.
III. БЕЗКРАЙНИ ЧИСЛОВИ РЕДИЦИ
1. Безкрайни числови редици - видове и основни принципи.
2. Аритметична прогресия.
3. Геометрична прогресия.
4. Сложна лихва.
5. Граница на безкрайна числова редица.
6. Свойства на сходящите редици и действия с тях.
7. Сума на безкрайна малка геометрична прогресия.

Преговор върху безкрайни числови редици
IV. ЧИСЛОВИ ФУНКЦИИ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА - СВОЙСТВА И ГРАНИЦИ
1. Видове числови функции на една независима променлива - дефиниционни и функционни множества.
2. Свойства на числовите функции на една независима променлива.
3. Граница на функция в точка.
4. Признаци за съществуване на граница на функция. Намиране на някои граници.
5. Лява, дясна и безкрайна граница на функция.
6. Непрекъснатост на функция.
7.Точки на прекъсване.
8. Асимптоти - видове.

Преговор върху числови функции на една независима променлива - свойства и граници .
V. ПРОИЗВОДНИ НА ФУНКЦИИ НА ЕДНА НЕЗАВИСИМА ПРОМЕНЛИВА
1. Производна на функция. Правила за диференциране.
2. Производни на някои елементарни функции.
3. Производна на съставна (сложна) функция. Втора производна на функция.
4. Основни теореми на диференциалното смятане.
VI. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДНИТЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИ
1. Монотонност на функция.
2. Локални екстремуми на функция.
3. Най-голяма и най-малка стойност на функция.
4. Изпъкналост, вдлъбнатост и инфлексни точки.
5. Изследване на функции.

Преговор върху производни и изследване на функции на една независима променлива.

VII. ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО МАТЕМАТИКА

редактори
Дачо Беев
isbn номер
978-954-8101-18-9

страници
296 стр.

размери
16,5x23,5 см

предговор

     Учебното помагало е написано по най-новата програма, одобрена от МОН.
      Предназначението на учебното помагало “Математика за 11-12 клас - Aлгебра” е да помогне на учениците при завършване на средното им образование - да си припомнят преподавания материал и да ги обогати с нови знания според програмите за обучение по математика, одобрени от МОMН и утвърдени по света.
      Съдържанието на учебното помагало осигурява сериозна и пълна подготовка, като представя в кратка и най-достъпна форма класическата област на математиката - алгебра. Направен е и подробен преговор на материала, изучаван по тази дисциплина от 8, 9, 10, 11 и 12 клас, като са разгледани всички изучавани елементарни функции, уравнения и неравенства с графичните им изображения. Уроците са систематизирани според естествената логическа последователност на математическите определения, формули и теореми, т.е. от елементарното към по-сложното. Теорията е затвърдена чрез степенувани по сложност решени основни и конкурсни задачи от всички видове и съответни по номера на тях - нерешени задачи с отговорите им за самостоятелна работа. Доказателствата и решенията имат обучаващо значение, и са онагледени с множество графики и чертежи, които да улеснят всеки ученик в самостоятелната му работа. Направени са кратки и разбираеми решения на всички видове задачи, давани на зрелостни и кандидат-студентски изпити с цел - да покажат на учениците, че са изградили здрава и силна система от знания за отлично представяне на матура, на кандидат-студентски изпити и математически конкурси.
      Дадени са снимките на някои велики математици и физици, допринесли за развитието на математиката от древността до наши дни. Помагалото е обогатено с някои полезни допълнителни теми и задачи, означени със звездички (*).
      Изказвам своята искрена признателност на всички рецензенти, учители и технически редактори за голямото им желание да помогнат с положителните си мнения, отзиви и рецензии, както и с ценните си компетентни препоръки, съвети и корекции с цел - усъвършенстване съдържанието на учебното помагало.
     
От авторите

препоръчваме ви още

 
 
sunray-bg.com 2011 / разработено от P-RADEV
Математика за 11-12 клас - Алгебра / поръчка на сънрей